Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ คืบหน้า 80% ร่นระยะทาง 15 กม. ให้ประชาชนสัญจรสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยูง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 นี้ โดยได้ก่อสร้างสะพานเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 180 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 1,548.10 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทางได้ถึง 15 กิโลเมตร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น