Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหาร สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คาดแล้วเสร็จ ปี’67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 14.211 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) เพิ่มขีดความสามารถในด้านการขนส่ง รวมถึงพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2567

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 นั้น เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นอกจากจะเป็นเส้นทาง ที่สนับสนุน SEZ แล้ว ยังสามารถรองรับการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ประเทศลาว รวมถึงช่วยรองรับการขยายตัวของเมืองมุกดาหาร แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม. ที่ 781+000) และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม. ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการ จะดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 เดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการฯ ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 804.159 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี พ.ศ. 2564 -2566