Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. เสริมผิวจราจรสาย สข.4040 จ.สงขลา ระยะคืบหน้ากว่า 60% เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทาง -ขนส่งให้ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 อำเภอหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา จังหวัดสงขลา โดยปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รวมระยะทาง 2.35 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไปบรรจบกับถนนสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และมีพื้นที่ผ่านบริเวณชุมชนตลอดแนวเส้นทาง

ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงานไปแล้วกว่า 60% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานงานทางในโครงข่าย เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้เส้นทาง