ทช.ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ คาดแล้วเสร็จกลางปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ ระยะทาง 17.725 กิโลเมตร เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งและความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน คาดแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านกังแอน อำเภอเมือง, ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดสุรินทร์ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านกังแอน อำเภอเมือง, ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางรวมตลอดสายทาง 44.675 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอปราสาท ทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกทางหนึ่ง ทั้นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ให้สามารถขนส่งออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดู ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทช.จึงได้ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนสายดังกล่าว

ในส่วนของการก่อสร้างนั้นได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง รวมระยะทาง 17.725 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 20+050 – กม.ที่ 25+925 ระยะทาง 5.875 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 กม.ที่ 32+800 – กม.ที่ 44+650 ระยะทาง 11.850 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 – 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.5 เมตร และบริเวณนอกเขตชุมชุนได้ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ปัจจุบันขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ระหว่างการวางท่อลอดกลม งานดินถมคันทาง งานรองพื้นทางและงานปรับระดับพื้นทาง โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 179.950 ล้านบาท