Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก – จ.เชียงใหม่ กว่า 74 กม. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อำนวยความสะดวกปลอดภัยในด้านการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรทุกฤดูกาลให้แก่ชาวไทยภูเขา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนมีลักษณะเป็นดินโคลนทำให้การคมนาคมเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างอำเภอมากถึง 3 – 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ริมทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด – แม่สะเรียง) (กม. ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร เส้นทางนี้อยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246.664 ล้านบาท

ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม. ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม. ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 (กม. ที่ 75+000) ที่บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร เส้นทางนี้เข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จากเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244.490 ล้านบาท

“นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวทางหลวงชนบทที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย” อภิรัฐ กล่าวทิ้งท้าย