ทช. ยกระดับมาตรฐานทางถนนสาย ฉช.3018 จ.ฉะเชิงเทรา บรรเทาปริมาณการจราจร – เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทางถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3018 แยก ทล.331 ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปรับปรุงชั้นทาง ลาดยา งผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องการจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร

นอกจากนี้ยังปรับปรุงรางระบายน้ำย่านชุมชน ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ กม.ที่ 3+893 ถึง กม.ที่ 5+193 รวมระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับทางหลวงชนบทให้รองรับปริมาณการจราจรและเพิ่มสะดวกปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง ทล.331 ถึง ทล.3121 และยังเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงไปสู่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย