Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์บริเวณใต้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 สวนสุขภาพบางหญ้าแพรกและพื้นที่ใต้ทางยกระดับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่บริเวณแนวเส้นทางในโครงข่ายให้มีความร่มรื่นสวยงาม เพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า นอกเหนือจากภารกิจหลักในการก่อสร้างและพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางให้สมบูรณ์แล้ว ทช. ได้คำนึงถึงความสำคัญด้านการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สำหรับสาธารณประโยชน์ในเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันในบรรยากาศที่มีความร่มรื่นสวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ภายในสวนสุขภาพบริเวณแนวเส้นทางในโครงข่าย ได้แก่ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ บริเวณใต้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 สวนสุขภาพ บางหญ้าแพรก และพื้นที่ใต้ทางยกระดับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดทำลานพักผ่อนและลานสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น และเส้นทางวิ่งภายในสวนสุขภาพ เป็นต้น พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รวมไปถึงการปรับปรุงบริเวณริมสระน้ำในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ด้วยการปลูกไม้ล้มลุกเพื่อความสวยงามและดำเนินการวางกล่องหินป้องกันการกัดเซาะ (Gabion Box) บริเวณเชิงลาดตลิ่งริมสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

นอกจากนี้ ทช. ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการพื้นที่สาธารณะ จึงได้ปรับปรุงบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยปัจจุบันประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการสวนสุขภาพลัดโพธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. และสวนสุขภาพบางหญ้าแพรก เวลา 05.00 – 20.00 น.