การท่าเรือฯ จัด Workshop รองรับการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกรมเจ้าท่า (จท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ “การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย” ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงาน กทท. ผู้แทนจาก จท. สนข. และผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารท่าเรือไฟร์ซัน ท่าเรือประจวบ ท่าเรือ Ferry Huahin Pattaya และท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ “การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย” ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทางภาคใต้ รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและขับเคลื่อนให้การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติสำเร็จโดยเร็ว

พร้อมทั้งมอบให้ กทท. จท. และ สนข. เร่งศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กทท. ได้ร่วมกับ จท. สนข. และผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารท่าเรือประจวบ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด นายด่านศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าประจำภูมิภาค รวมทั้งสำรวจข้อมูลปริมาณสินค้า ท่าเรือ และเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ (Domestic) ให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) จากถนนสู่เรือ (ชายฝั่ง) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ กทท. นำมาใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาต่อไป

ภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กทท. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์