Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทล.เร่งดำเนินโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3268 กับถนนเมืองใหม่บางพลี รองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เร่งโครงการสำรวจและออกแบบตามนโยบายของรัฐบาล และศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทุกมิติ เพื่อยกระดับถนนปลอดภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคและเมืองให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมอบให้ ทล. ดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อสอดรับกับนโยบายดังกล่าว

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากนโยบายดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันให้ ทล. เร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3268 กับถนนเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของเอเชียและเชื่อมต่อกับภาคอื่น ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล โดยมีพื้นที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) สถานที่ราชการสำคัญ และเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วย จึงส่งผลให้มีปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางแยกจุดตัดทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับถนนเมืองใหม่บางพลี (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1006) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า มีนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นถนนทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ความกว้างเขตทางอยู่ระหว่าง 30 – 40 เมตร ลักษณะผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ประกอบกับถนนเมืองใหม่บางพลี

ดังนั้นกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้กำหนดให้มีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยก (Overpass) แล้ว จึงกำหนดรูปแบบเป็นสะพานรูปแบบคานกล่องสำเร็จ (Segmental Box Girder) โดยมีเขตทาง 40 เมตร และมีจำนวน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ

ทล. โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ขานรับนโยบายของรัฐบาล และศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงให้เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อให้รถทางตรงของทางหลวงหมายเลข 3268 เคลื่อนตัวได้สะดวกและต่อเนื่อง และกำหนดให้มีสะพานข้ามแยกในแนวทางหลวงชนบท เส้นทาง สป.1006 พร้อมออกแบบทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3268 โดยมีเขตทางกว้าง 30 – 40 เมตร จากช่วงจุดตัดทางแยกไปทางอำเภอบางบ่อ และไปทางอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีความยาวของช่วงที่เป็นทางลอดประมาณ 640 เมตร ความสูงของทางลอด 5.50 เมตร

ส่วนบริเวณทางแยกระดับพื้นออกแบบให้เป็นวงเวียน มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงในยาวประมาณ 69 เมตร กำหนดให้มี 3 ช่องจราจร โดยรองรับการจราจรบริเวณทางแยกและรองรับรถที่ต้องการเลี้ยวขวา และกลับรถได้โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำให้การจราจรมีความต่อเนื่อง ข้อดีของรูปแบบนี้คือการก่อสร้างทางลอดตามแนว ทางหลวงหมายเลข 3268 จะทำให้รถวิ่งทางตรงเกิดการไหลของจราจรแบบอิสระจากการติดสัญญาณไฟจราจร และวงเวียนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 3 ช่องจราจร สามารถรองรับกระแสจราจร รวมถึงการรองรับรถขนาดใหญ่ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยสามารถเลี้ยวขวาและกลับรถได้ง่ายขึ้น

สำหรับแบบรูปตัดทางหลวงช่องทางลอดจะมีขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ฉนวนกั้นกลางเป็นแบบ Concrete Barrier Type 2 โดยนำรูปแบบประเพณีรับบัวซึ่งเป็นตำนานแห่งสายน้ำมรดกล้ำค่าของชาวบางพลี และประติมากรรมดอกบัวมาตกแต่งบริเวณทางลอดและวงเวียนให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่และเพื่อทำให้ทัศนียภาพดูสบายตา ใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 650 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ โดยโครงการจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อมีการเวนคืนที่ดินแล้วจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป คาดว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2567 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการของ ทล. ในบริเวณใกล้เคียงและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิเคราะห์การจราจรในบริเวณทางแยกและโครงข่ายพร้อมทำการสำรวจและออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ลดผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อม วิธีการก่อสร้างและนำเสนอรูปแบบในลักษณะ Stage Construction สำหรับการรองรับปริมาณจราจรในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญ รองรับปริมาณการจราจรและเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมในอนาคต สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ทางอากาศของเอเชีย ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดรับกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคและเมือง พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ รวมทั้งเป็นเมืองน่าอยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล