Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

การท่าเรือฯ จัด Workshop รองรับการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกรมเจ้าท่า (จท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ “การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย” ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงาน กทท. ผู้แทนจาก จท. สนข. และผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารท่าเรือไฟร์ซัน ท่าเรือประจวบ ท่าเรือ Ferry Huahin Pattaya และท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ “การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย” ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทางภาคใต้ รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและขับเคลื่อนให้การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติสำเร็จโดยเร็ว

พร้อมทั้งมอบให้ กทท. จท. และ สนข. เร่งศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กทท. ได้ร่วมกับ จท. สนข. และผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารท่าเรือประจวบ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด นายด่านศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าประจำภูมิภาค รวมทั้งสำรวจข้อมูลปริมาณสินค้า ท่าเรือ และเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ (Domestic) ให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) จากถนนสู่เรือ (ชายฝั่ง) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ กทท. นำมาใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาต่อไป

ภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กทท. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์