ทล.ออกแบบทางหลวงแนวใหม่ East – West 9 ตัด 9 แก้ปัญหาจราจร – เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม – เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงรอบ จ.ปทุมธานี

กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 – จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทาง ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ของ จังหวัดปทุมธานี

Read more