Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทล.ออกแบบทางหลวงแนวใหม่ East – West 9 ตัด 9 แก้ปัญหาจราจร – เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม – เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงรอบ จ.ปทุมธานี

กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 – จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทาง ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ของ จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเสริมโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทาง ปทุมธานี-รังสิต-อ.องค์รักษ์ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น และเป็นเส้นทางเสริมโครงข่ายการจราจรบริเวณ จ.ปทุมธานีให้มีโครงข่ายการเดินทางที่สมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม.14+347 ระยะทาง 14.347 กิโลเมตร รวมงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก) และกรมทางหลวงได้ออกแบบใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง และอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่างๆ โดยมูลค่าลงทุนของโครงการฯ รวม 9,590 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 โดยใช้ชื่อโครงการในการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 คือ แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ซึ่งโครงการได้รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย “สะพานสามโคก” และจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก และ อ.คลองหนึ่ง 7 ตำบล คือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บ้านประทุม ต.เชียงรากใหญ่ ต.บางพูด และ ต.คลองหนึ่ง

ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบตัวจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก – ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก อีกทั้งต้องรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวจังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยไม่ต้องใช้เส้นทางรังสิต-ปทุมธานี และรังสิต-นครนายก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยระบายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันให้มีปริมาณการจราจรเบาบางลง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงสายหลักตามแนวด้านตะวันตกและด้านตะวันออก เชื่อมโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบจังหวัดปทุมธานี รวมทั้ง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน