Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทล. เปิดแบบทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตะวันออก รองรับ EEC

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสุวินทวงศ์ (ทล.304) ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทราไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อการพัฒนาการคมนาคมขนส่งรองรับพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยลักษณะของโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันมีทางหลวงสายสำคัญที่ตัดผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา คือ ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 3200 ทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 315 เนื่องจากการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค ที่ใช้เส้นทางนี้ผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความแออัดขึ้นในการสัญจรย่านเขตเมือง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทล. จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองและเส้นทางเชื่อมโยง ช่วยส่งเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความสมบูรณ์ ทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลักษณะโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

สำหรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์ – ฉะเชิงเทรา) ประมาณ กม. ที่ 71+982 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 หรือแยกสตาร์ไลท์ โดยพื้นที่ที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางคล้า และบ้านโพธิ์ โดยแบ่งการสำรวจและออกแบบออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

1. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า ตั้งแต่ กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 20+150 (อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดปี 2563 – 2564)

2. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า และตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ ตั้งแต่ กม. ที่ 20+150 ถึง กม. ที่ 36+030 (ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปี 2563)

3. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ กม. ที่ 36+030 ถึง กม. ที่ 50+835 (ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2563)

นอกจากนี้ ทล. ได้ออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับในโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 8 แห่ง คือ

1. บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 365 (ทางแยกต่างระดับท่าไข่) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 365 ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบสะพานเลี้ยวขวา ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน และจุดกลับรถในแนวทางหลวงหมายเลข 365

2.บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3200 (ทางแยกต่างระดับบางขวัญ) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 3200 และข้ามทางรถไฟ ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop Ramp) ขนาด 2 ช่องจราจร สะพานเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานเชื่อมแยกออกจากทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

3. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับเสม็ดใต้) ออกแบบเป็นสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop Ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร และทางเชื่อมแบบวนกึ่งตรง (Semi-Directional Ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

4. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ทางแยกต่างระดับหนองบัว) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 315 และทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ (เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน) ขนาด 6 ช่องจราจร และสะพานทางเชื่อมการจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

5. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 314 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 1) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 314 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมลักษณะเลี้ยววน (Loop Ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานยกระดับแบบทางเชื่อมวนกึ่งตรง (Semi-Directional Ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

6. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 2) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 ขนาด 2 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

7. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 (ทางแยกต่างระดับบางเตย) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน

8. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับวังตะเคียน) ออกแบบสะพานยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 304 ข้ามทางเลี่ยงเมือง ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบทางลอด ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 4 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน

นอกจากนี้ ทล. ได้ออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 แห่ง โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา บนทางเลี่ยงเมืองด้านใต้ จำนวน 2 จุด ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ

บนทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จำนวน 1 จุด ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 29 แห่ง งบประมาณ 33,200 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 23,500 ล้านบาท ค่าเวนคืน 9,700 ล้านบาท

ปัจจุบันดำเนินการออกแบบรายละเอียดพร้อมประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางเลี่ยงเมืองด้านเหนือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2564 โดยหลังจากนี้ ทล. จะดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการในการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินประมาณ ปีพ.ศ. 2565 – 2566 หากโครงการได้ดำเนินการในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินแล้ว ทล. จะดำเนินการเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี พ.ศ. 2567 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570