Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วยให้ประชาชนสัญจร – ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยูง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากเดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากบ้านผือใหม่ไปยังบ้านโนนเปือย ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางถึง 15 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช. จึงได้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยูง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 15 กิโลเมตร

สำหรับการก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 180 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 1,548.10 เมตร มีไหล่ทาง พร้อมได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ โดยปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 52% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปีพ.ศ. 2565 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด