Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช.เพิ่มประสิทธิภาพถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) จ.เชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการดังกล่าว ทช.ได้ดำเนินการเพิ่มความเสียดทานของผิวทางด้วยวิธีการขจัดคราบยางสะสมบนผิวทาง (Water Blasting), การเคลือบผิวจราจรแบบแห้งตัวเร็วด้วยวัสดุ PMMA และการเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Red Anti-Skid Material) เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานในเวลาที่จำกัด ประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรมากถึง 24,000 คันต่อวัน ทั้งยังเป็นวิธีที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวน้อยและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย