Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 จ.เชียงใหม่ ช่วยให้ประชาชนเดินทางและขนส่งอย่างปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 – บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า, ลี้ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเส้นทางเดิมบางช่วงมีความคับแคบและสัญจรไปมาลำบาก ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน จึงได้ดำเนินการขยายไหล่ทางและเสริมผิวจราจรในช่วง กม.ที่ 11+925 – 14+600 และช่วง กม.ที่ 15+306 – 16+962 รวมระยะทาง 4.331 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทางในโครงข่ายสนับสนุนการคมนาคมขนส่งในทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 45% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้ประชาชนสัญจรได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน ศกนี้