Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำโกรงเกรง จ.พิษณุโลก คืบหน้ากว่า 65 % คาดแล้วเสร็จต้นปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำโกรงเกรง ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสะพานมีความยาว 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร ยาว 651 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง จะมีการติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่ออีกด้วย

ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 65% ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งคาน งานสะพาน และงานขึ้นรูปคันทาง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ถึง 8 กิโลเมตร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น