Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช.สร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด -ลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมและบริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด สอดรับกับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปฐม เฉลยวาเรศ

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.300 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้