Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อมสองตำบล ช่วยร่นระยะทาง 12 กม. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สัญจรอย่าง ปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลงิ้วงามและวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตรช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เดิมทีประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตำบลงิ้วงามไปยังตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลงิ้วงามและวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7 เมตร ยาว 491 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึงได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจรและวางท่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 33.29 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 89% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปีพ.ศ. 2565 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทช. ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอีกด้วย