Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ครม. รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน พร้อมเปิดใช้ 12 ส.ค.65

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565  ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference โดย ครม.รับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และระยะที่ 2-3 ได้แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และระยะที่ 2 ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ กำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Credit ภาพ : Sarawuchy Bomb

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” (คณะกรรมการฯ) ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก (ทบ.) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ในวงเงิน 652,537,000 บาท เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงปรับแผนงานก่อสร้างและกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 และ 2 ดังนี้

  1. พื้นที่ก่อสร้าง/เนื้อที่ 160-1-76 ไร่ กรอบระยะเวลาดำเนินการเดิม ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563-28 มิถุนายน พ.ศ. 2564โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 9 งวด ปัจจุบัน ทบ. ส่งมอบงานถึงงวดที่ 8 กรอบระยะเวลาดำเนินการ ใหม่ ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป 94 วัน เป็นแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
  2. พื้นที่ก่อสร้าง/เนื้อที่ 103-1-6.5 ไร่ กรอบระยะเวลาดำเนินการเดิม ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 13 งวด ปัจจุบัน ทบ. ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน งวดที่ 4 และ 5 ให้กรมธนารักษ์แล้ว กรอบระยะเวลาดำเนินการใหม่ ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป 66 วัน เป็นแล้วเสร็จวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้

  1. เห็นชอบการปรับแผนงานการก่อสร้างฯ โดย ทบ. จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 และจะมีพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
  2. เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างฯ จำนวน 19,204,101.64 บาท
  3. เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 160-1-76 ไร่ จาก ทบ. แล้ว ให้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการต่อไป
  4. เห็นชอบให้ก่อสร้างทางสัญจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าฝั่งถนนดวงพิทักษ์-ถนนสุขุมวิท ซอย 4 จำนวน 4,341,316.20 บาท โดยให้ ทบ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564 สรุปได้ ดังนี้

  1. พื้นที่ก่อสร้าง 100% ผลการดำเนินงาน 99.70% ปัจจุบันคงเหลือการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้รับบไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่ใช้งานได้สมบูรณ์
  2. พื้นที่ก่อสร้าง 54.88% ผลการดำเนินงาน 50.18% ล่าช้ากว่าแผน 4.70%

โดยสรุปภาพรวมการก่อสร้าง แผนงาน (1+2) 67.21% ผลการดำเนินงาน 63.71% ปัจจุบันล่าช้ากว่าแผน 3.50%