Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก ทล.304 – บ้านซับพลู เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโตของเมือง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก ทล.304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโตของเมือง แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก โดยสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเชื่อมระหว่าง ทล.304 บริเวณอำเภอวังน้ำเขียวไปยังถนนมิตรภาพที่อำเภอปากช่องได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรากฐาน ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งภาคอุตสาหกรรมระหว่างอำเภอ รองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ในอนาคต เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก ทล. 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 22.939 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 บริเวณ ทล.304 (กม.ที่ 230+825) ด้านซ้ายทาง ไปสิ้นสุดการก่อสร้างบนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 (กม.ที่ 22+939) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตราย ป้ายจราจร และทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 127 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว