Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา แล้วเสร็จ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรให้นักท่องเที่ยว – ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4026 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 – น้ำตกโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.275 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกโตนงาช้างที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นการยกระดับงานทางในโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรจากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ