Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช.เตรียมเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 ขยายการจราจรเป็น 4 ช่องจราจร คาดแล้วเสร็จ ปี’67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 – บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง และบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณเมือง รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เดิมถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 – บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง และบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทาง 8.192 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 เข้ากับถนนกิ่งแก้วที่บ้านบางพลีใหญ่ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความคับคั่งส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางดังกล่าว ทช. จึงจำเป็นต้องขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 0+000 และจุดสิ้นสุดโครงการ กม. ที่ 8+192 ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 24 – 27.20 เมตร รวมระยะทาง 8.192 กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน 10 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 793.400 ล้านบาท ทั้งนี้ ทช. เตรียมเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567