Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช.ลาดยางถนนสายแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายสายทางในพื้นที่ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร แล้วเสร็จ และเปิดใช้แล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่พัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. ดำเนินการเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาการจราจรถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม. ที่ 4+800 – 9+800 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 47.270 ล้านบาท