Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. เปิดใช้ทางต่างระดับข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก้จราจรติดขัดบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสมบูรณ์

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามมีลักษณะเป็น 2 สะพาน วางขนานกันขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว