Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทล. ออกแบบทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ จ.สิงห์บุรี พร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 311 และบริเวณทางแยกต่าง ๆ ในสายทาง ได้แก่ ทางแยกศาลหลักเมือง แยกขุนสันต์ แยกไกรสรราชสีห์ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยการปรับรูปแบบเป็นระบบวงเวียนเพื่อทดแทนการใช้สัญญาณไฟจราจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่

นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาการออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน โดยจากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมประชาชนและสิ่งแวดล้อมของโครงการและผลด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ได้คัดเลือกรูปแบบสะพานเป็นสะพานโค้งคันธนู มีระบบเคเบิ้ลแบบเครือข่าย (Network Tied Arc Bridge) ที่มีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำเท่ากับ 150 เมตร โดยสะพานแห่งใหม่นี้ได้ออกแบบให้รองรับการจราจรจำนวน 3 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกและด้านในกว้าง 2.50 เมตร ในอนาคตสามารถปรับเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจรได้ บริเวณสะพานได้มีการออกแบบปรับปรุงทางลอดใต้สะพานให้สามารถกลับรถและให้เรือสามารถสัญจรได้ โดยระบบของสะพานโค้งคันธนูเป็นระบบที่ก่อสร้างได้รวดเร็ว โครงสร้างเหล็กทนต่อการกัดกร่อนสูง ช่วยลดงบประมาณในการบำรุงรักษา และเข้ากับทัศนียภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 980 ล้านบาท

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หากรายงานผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอของบประมาณก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป สำหรับทางหลวงหมายเลข 311 นับเป็นทางสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) และพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ รวมถึงการเดินทางจากทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีเหนือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 335 บรรจบกันที่ทางแยกไกรสรราชสีห์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งตะวันตก โดยมีทางแยกศาลหลักเมืองเป็นจุดรวมและกระจายการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความคับคั่งของปริมาณการจราจร ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนโดยรอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้ในอนาคต