Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย พบ.1001 จ.เพชรบุรี คืบหน้า 40% รองรับรถไฟทางคู่ในอนาคต คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ ต.ค. นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความก้าวหน้าแล้ว 40% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวางคานก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากนโยบายของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งในปัจจุบัน ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง และบนถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นตามลำดับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่องจราจร ไป – กลับ กว้าง 12 เมตร ประกอบด้วยช่องจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพาน ซึ่งโครงการมีจุดเริ่มต้นจาก กม. ที่ 0+000 สิ้นสุด กม. ที่ 0+700 ความยาวรวม 700 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 103.700 ล้านบาท