Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ครม. มีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ก่อสร้างรถฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยครม.มีมติอนุมัติ ผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง­ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการแล้ว เพื่อให้ รฟท. สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างตลอดแนวทางให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ในส่วนงานอุโมงค์ (สัญญางานโยธาที่ 3 – 2) มีระยะทางของอุโมงค์และแนวเส้นทางโครงการที่ต้องพาดผ่านลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 เอ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา รวม 5,270 เมตร ซึ่ง คค. ได้จัดทำรายงาน EIA และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว