Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ผู้อำนวยการ ADB เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการด้านคมนาคมขนส่งของไทย

ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ Mr.Anouj Mehta ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย (Asia Development Bank : ADB) เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่าง ADB กับกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาโครงการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และ ADB เข้าร่วมหารือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ และรองรับการเจริญเติบโตของประเทศตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) ราคาสมเหตุสมผล พร้อมเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้ง 4 มิติ (ทางบก ราง น้ำ และอากาศ)

ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีการดำเนินโครงการเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีการผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารสาธารณะ (EV Bus) เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเรือโดยสารสาธารณะ (EV Boat) และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถไฟ (EV on Train) มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นว่า แนวโน้มการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นหนึ่งในประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับ ADB ซึ่งการได้รับความร่วมมือจาก ADB จะช่วยให้โครงการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

Mr.Anouj Mehta ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย (Asia Development Bank : ADB) กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB มีบทบาทในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยง ความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในประเทศไทย มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง ADB กับประเทศไทย (Country Partnership Strategy : CPS) ปี 2564 – 2568 โดยมีแผนงาน (Indicative Country Pipeline and Monitoring : ICPM) ปี 2566 – 2568 ซึ่งกำหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับงานที่มีความสำคัญ (Operational Priorities: OPs) ตามยุทธศาสตร์ของ ADB เพื่อสนับสนุนนโยบายแผนงานของรัฐบาลไทย

การสนับสนุนของ ADB ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Loan and Grant) และความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) โดยที่ผ่านมา ADB ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการพัฒนาทางหลวง โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาระบบรถไฟในเมือง รถไฟระหว่างเมือง และรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือโครงการด้านการคมนาคมขนส่งที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนา E-Mobility ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในจังหวัดนำร่อง