Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 164 ปี

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา จท. ครบรอบ 164 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง โดยมี อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการ จท. และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบให้กับ จท. โดยมี ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จันทิรา บุรุษพัฒน์ และสมชาย สุมนัสขจรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคกองทุนการกุศล กริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ จท. เข้าร่วมพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า กรมเจ้าท่า ถือเป็นหน่วยงานราชการที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในกระทรวงคมนาคม มีภารกิจครอบคลุมงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนว่า จท. มีความมุ่งมั่น พัฒนา และยกระดับการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง กลไกสำคัญที่จะทำให้กรมเจ้าท่า สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและเข้มแข็ง คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังความสามารถในการผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ จากการมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าในยุคปัจจุบันได้ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ตื่นตัวในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยในปี 2566 – 2567 ได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจให้มุ่งสู่ “MD 3S : SMART : STANDARD : SUSTAINABLE” ผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำไม่เป็นเพียงการส่งเสริมการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางน้ำ แต่ยังช่วยสนับสนุนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมด้วยความ ทันสมัย : ได้มาตรฐาน : ผสานความยั่งยืน