Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ครม. อนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ต.พระบาทและต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565  ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

                   ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

                   1. เนื่องจากจังหวัดลำปางมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ ซึ่งในปัจจุบันทางหลวงหลายสายของจังหวัดลำปางมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นทางสายหลักที่ผ่านตัวเมืองลำปาง ทำให้เกิดปัญหามีการจราจรติดขัดมากและเกิดอุบัติเหตุ  

                   2. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด คค. จึงมีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปางด้านทิศตะวันออก จังหวัดลำปาง ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกดอยพระบาท และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย รวมระยะทาง 9.875 กิโลเมตร 

                   3. การดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ฯ กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ต้องใช้ในการเวนคืน ประกอบด้วยที่ดินประมาณ 271 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 77 ราย พืชผลไม้ประมาณ 127 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่น ๆ ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมค่าทดแทนในการเวนคืนเป็นเงินประมาณ 323,590,800 บาท  

                    4. กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปางด้านทิศตะวันออก จังหวัดลำปาง ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 11 ลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกในการเดินทางของจังหวัดลำปาง และเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ รวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

                   5. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว  

                   6. สำนักงบประมาณแจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กรมทางหลวง เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว 

        สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปางด้านทิศตะวันออก จังหวัดลำปาง มีกำหนดใช้บังคับ 5 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ