Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Property

สมาคมอาคารชุดไทย เปิดหลักสูตร “Smart Property Developer และ Networking” สำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

สมาคมอาคารชุดไทย แถลงเปิดหลักสูตรจัดอบรม สำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ “Smart Property Developer และ Networking” ครั้งแรก เพื่ออบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มประสบการณ์ เชื่อมความสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดรับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน

พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานอบรมหลักสูตรจัดอบรม สำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ “Smart Property Developer และ Networking” กล่าวว่า สมาคมอาคารชุดไทยได้จัดการจัดอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking” เป็นครั้งแรก เพื่ออบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มประสบการณ์ เชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อยอดธุรกิจ ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าสู่ตลาดดิจิทัลในขอบเขตของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างเต็มรูปแบบ และการปรับแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ รวมถึงการรับรู้ รับทราบถึงทิศทางของแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หน่วยงานราชการ และ Networking

โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็นการจัดอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ รวม 11 ครั้ง ระยะเวลา 11 สัปดาห์ เช่น เยี่ยมชมโครงการ Notting Hill Rayong และโครงการ BRIXTON Rayong ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)และศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ที่สำคัญตลอดหลักสูตรการอบรมจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนา และต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการอบรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565- 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ซึ่งจะจับอบรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา มีผู้เข้าอบรม เช่น บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าท์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน สำนักการโยธา กรุงเทพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยจะเปิดรับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ามาแล้วจำนวน 47 คน ราคาสมัครคนละ 99,000 บาท และหากสมัครแล้วชำระเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนดจะจ่ายค่าสมัครเพียง 94,000 บาท