Wednesday, September 27, 2023
Latest:
Property

“SYS” ขึ้นแท่นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายแรกของไทยที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD ยกระดับอุตฯ ก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

SYS ขึ้นแท่นผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองฉลาก EPD (Environment Product Declaration) ตอกย้ำความเป็นผู้นำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปักหมุดเดินหน้าลดคาร์บอนให้ได้ตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 เพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ชั้นนำของไทย  กล่าวว่า SYS เป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม EPD  ตามมาตรฐาน ISO 14025 และ ISO 21930:2017 จาก UL Solutions ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรอง EPD ในระดับสากล โดยEPD เป็นฉลากที่บอกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยสะท้อนให้เห็นความโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2050

“SYS ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยได้ดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบกำจัดฝุ่นละอองบริเวณปล่องของโรงงาน การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2050  ฉัตรภพ กล่าว

ด้าน พงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง EPD บ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า การที่ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เท่ากับเป็นการสนับสนุนเป้าหมายและความมุ่งมั่นของผู้ผลิต ในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

“EPD ยังช่วยให้โครงการก่อสร้างเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียว และได้คะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่จะนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน”  พงษ์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย