Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Technology

IEEE Power & Energy Series : ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสําคัญยิ่งในการลดค่า ใช้จ่ายต้นทุน และทําให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ในการผลิตในภาค อุตสาหกรรม ภารกิจอันสําคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะ การแข่งขันเชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญ และสามารถเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งทางเทคนิคและ การจัดการ และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE- Power & Energy Society – Thailand Chapter โดยการสนับสนุนด้านวิชาการ จาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน (Solution Providers) ได้เล็งเห็นว่า ควรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและ ข้อปฏิบัติสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่าย ไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความ มั่นคงให้กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้า ของไทย

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและร่วมกันแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญ ในงานบํารุงรักษา

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ เอกชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบ กําลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA

*** สมาคมฯ ให้ความสําคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ คําแนะนําของทางราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้าขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.greennetworkseminar.com/safety