ทล. ก่อสร้างถนนสายใหม่หมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ส่งเสริมภาคขนส่ง – การค้าการลงทุน – เชื่อมโยงโครงข่ายชายแดนไทย – กัมพูชา

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้การดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายใหม่หมายเลข 3646  สาย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ชายแดนไทย – กัมพูชา) บริเวณ บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ตั้งแต่ กม. ที่ 0+000 – กม. ที่ 25+211 ระยะทาง 25.211 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 33 – ทางหลวงหมายเลข 3366 – สะพานข้ามคลองพรมโหด – บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปยังบ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จุดผ่านแดนมีความหนาแน่น การจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดน เนื่องจากรถที่มาขนส่งสินค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ ดังนั้นเพื่อขยายพื้นที่การค้าการลงทุนชายแดนบริเวณบ้านหนองเอี่ยน จึงได้มีการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เพื่อให้รองรับการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)

ทล. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม. ที่ 0+000 – กม. ที่ 10+500 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. ที่ 10+500 -กม. ที่ 25+211 ระยะทาง 14.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟเป็นสะพานคู่ที่มีช่องจราจรรวม 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ช่องว่างระหว่างสะพาน 9 เมตร ทางกลับรถใต้สะพาน 2 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร และ 2.50 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง วงเงินงบประมาณ 2,070 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 70% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ..2565

ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึก รวมถึงสนับสนุนศักยภาพ จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนในการรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในอนาคต