Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทล. ยกระดับโครงข่ายเร่งปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วง อ.แม่ลาว – อ.แม่สาย จ.เชียงราย คาดแล้วเสร็จ เม.ย.66

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้เร่งดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย ระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ใช้งบก่อสร้างประมาณ 1,704   ล้านบาท  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคให้สมบูรณ์ตลอดสายปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 50 %  คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว – แม่สาย ระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา พื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคให้สมบูรณ์ตลอดสาย สำหรับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สายอนุสาวรีย์ – หลักสี่ – กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย – เมียนมา) เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ผ่านภาคกลางและมุ่งเข้าสู่ภาคเหนือของไทย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทาง 994.7 กิโลเมตร โดยเส้นทางช่วงอำเภอแม่ลาว -แม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้หลายเส้นทางด้วยกัน ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดให้บริการเส้นทางนี้มานาน ประกอบกับมีรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์ทั่วไปใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างชั้นทางและสภาพผิวทางเสียหาย แม้จะบำรุงรักษาสม่ำเสมอ

ทล. เล็งเห็นความจำเป็นจึงดำเนินโครงการบูรณะทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัยและรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว – แม่สาย เป็นตอน ๆ มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ระหว่าง กม. ที่ 890 + 370 – 933 + 481 ระยะทาง 40.08 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. ที่ 933 + 481 – 994 + 749 ระยะทาง 55.48 กิโลเมตร รวมระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร พร้อมเกาะกลางอีกทั้งงานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง งบโครงการก่อสร้างประมาณ 1,704 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566 ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว

ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง และเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564