Friday, September 22, 2023
Latest:
News

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 3222 ต.ชำผักแพว – ต.ชะอม จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สายอำเภอแก่งคอย – อำเภอบ้านนา ตอน ตำบลชำผักแพ้ว – ตำบลชะอม แล้วเสร็จ ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนพัฒนาทางหลวงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สนับสนุน ด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดสระบุรีและนครนายก

ทล. จึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สายอำเภอแก่งคอย – อำเภอบ้านนา ตอน ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม. ที่ 12+890 – 24+500 ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น