Thursday, September 21, 2023
Latest:
News

ทช.ซ่อมถนนสาย กจ.4004 แยก ทล.3209 – บ้านไร่โคก (ตอนเพชรบุรี) จ.เพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ดำเนินงานซ่อมสร้างถนนสาย กจ.4004 แยก ทล.3209 – บ้านโร่โคก (ตอนเพชรบุรี) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายยาวเชื่อม 3 จังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล ส่งผลให้มีปริมาณการจราจร 1,554 คัน/วัน

ทช.จึงได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวถนนแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยแบ่งดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง กม.ที่ 118+100 – กม.ที่ 119+500 และ ช่วง กม.ที่ 121+700 – กม.ที่ 123+250 รวมระยะทาง 2.950 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย และใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย