Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 วันที่ 12 เม.ย. – 18 เม.ย. นี้

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29  มีนาคม พ..2565  ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

       ทั้งนี้ คค. เสนอว่า 

            1.เริ่มมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยลำดับ ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงที่ใช้บังคับในกรณีดังกล่าว ได้แก่  

                  1.1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564   

                  1.2 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง –  ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 

                     1.3 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 

           2.ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี หรือช่วงภัยพิบัติจากอุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับการจราจรของประชาชนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้มีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการจราจร อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนด้วย  

           3.เนื่องจากวันหยุดราชการประจำปีกำหนดให้วันที่ 13 – 15 เมษายน 2565 เป็นวันหยุดสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 รวม 5 วัน ซึ่งคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางที่จะมีปัญหาการจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร เนื่องจากประชาชนรอชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง

          4.เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ และลดมลพิษทางอากาศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 

           5.คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 147,236,209 บาท โดยคาดการณ์จากปริมาณจราจรช่วงการดำเนินมาตรการดังกล่าวประมาณ 4,190,425 คัน อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ โดยสามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ประมาณ 205,865,501 บาท ซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้รวมอยู่ด้วย เช่น ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการลดมลพิษทางอากาศอันเนื่องจากการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น 

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร –  บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน – บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565